Alfonso-X-el-Sabio

Alfonso-X-el-Sabio (1221–1284)
Cantiga 5 `Quenas coitas deste mundo ben quiser sofrer` (CSM 5)
Cantiga 15 `Todo-los Santos que son no Ceo` (CSM 15)
Cantiga 17 `Sempre seja beeeita e loada Santa Maria` (CSM 17)
Cantiga 34 `Gran dereit` e que fill` o demo por escarmento` (CSM 34)
Cantiga 36 `Muit` amar devemos en nossas voontades a Sennor` (CSM 36)
Cantiga 46 `Porque ajan de seer seus miragres mais sabudos` (CSM 46)
Cantiga 65 `A creer devemos que todo pecado` (CSM 65)
Cantiga 67 `A Reinna groreosa tant` a de gran santidade` (CSM 67)
Cantiga 89 `A Madre de Deus onrrada chega sen tardada` (CSM 89)
Cantiga 1 `Des oge mais quér` éu trobar` (CSM 1)
Cantiga 10 `Rósa das rósas e Fror das frores` (CSM 10)
Cantiga 100 Santa María, Strela do día (CSM 100)
Cantiga 101 `Ben pód` a Sennor sen par fazer oír e falar` (CSM 101)
Cantiga 102 `Sempr` aos séus val` (CSM 102)
Cantiga 103 `Quena Virgen ben servirá a Paraíso irá` (CSM 103)
Cantiga 104 `Nunca ja pód` aa Virgen óme tal pesar fazer` (CSM 104)
Cantiga 105 `Gran pïadad` e mercee e nobreza` (CSM 105)
Cantiga 106 `Prijôn fórte nen dultosa non pód` os presos tẽer` (CSM 106)
Cantiga 107 `Quen crevér na Virgen santa, ena coita valer-ll-á` (CSM 107)
Cantiga 108 `Dereit` é de s` end` achar mal quen fillar perfía` (CSM 108)
Cantiga 109 `Razôn an os dïabos de fogir` (CSM 109)
Cantiga 11 `Macar óme per folía` (CSM 11)
Cantiga 110 `Tant` é Santa María de ben mui comprida` (CSM 110)
Cantiga 111 `En todo tempo faz ben` (CSM 111)
Cantiga 112 `Nas coitas devemos chamar a Virgen` (CSM 112)
Cantiga 113 `Por razôn tenno d` obedecer` (CSM 113)
Cantiga 115 `Con séu ben sempre ven` (CSM 115)
Cantiga 116 `Dereit` é de lume dar` (CSM 116)
Cantiga 117 `Toda cousa que aa Virgen seja prometuda` (CSM 117)
Cantiga 118 `Fazer póde d` outri vivê-los séus fillos` (CSM 118)
Cantiga 119 `Como somos per conssello do démo perdudos` (CSM 119)
Cantiga 12 `O que a Santa María mais despraz` (CSM 12)
Cantiga 120 `Quantos me crevéren loarán` (CSM 120)
Cantiga 121 `De muitas maneiras busca a Virgen esperital` (CSM 121)
Cantiga 122 `Miragres muitos pelos reis faz Santa María` (CSM 122)
Cantiga 123 `De Santa María sinal qual xe quér` (CSM 123)
Cantiga 124 `O que pola Virgen leixa` (CSM 124)
Cantiga 125 `Muit` é maior o ben-fazer da Virgen Santa María` (CSM 125)
Cantiga 126 `De toda chaga ben póde guarir` (CSM 126)
Cantiga 127 `Non pód` óme pela Virgen tanta coita endurar` (CSM 127)
Cantiga 128 `Tan muit` é con Jesú-Cristo Santa María juntada` (CSM 128)
Cantiga 129 `De todo mal e de toda ferida` (CSM 129)
Cantiga 13 `Assí como Jesú-Cristo, estando na cruz, salvou un ladrôn` (CSM 13)
Cantiga 130 `Quen entender quisér, entendedor seja` (CSM 130)
Cantiga 131 `En tamanna coita non póde seer óme` (CSM 131)
Cantiga 132 `Quen leixar Santa María por outra, fará folía` (CSM 132)
Cantiga 133 :Resurgir póde e fazê-los séus vivê-la Virgen` (CSM 133)
Cantiga 134 `A Virgen en que é toda santidade` (CSM 134)
Cantiga 135 `Aquel podedes jurar que é ben de mal guardado` (CSM 135)
Cantiga 136 `Poi-las figuras fazen dos santos renembrança` (CSM 136)
Cantiga 137 `Sempr` acha Santa María razôn verdadeira` (CSM 137)
Cantiga 138 `Quen a Santa María de coraçôn rogar` (CSM 138)
Cantiga 139 `Maravillosos e pïadosos` (CSM 139)
Cantiga 14 `Par Déus, muit` é gran razôn` (CSM 14)
Cantiga 140 `A Santa María dadas sejan loores onrradas` (CSM 140)
Cantiga 141 `Quen muit` onrrar o nome da Sennor comprida` (CSM 141)
Cantiga 142 `Ena gran coita sempr` acorrer ven` (CSM 142)
Cantiga 143 `Quen algũa cousa quisér pedir` (CSM 143)
Cantiga 144 `Con razôn é d` averen gran pavor as bestias` (CSM 144)
Cantiga 145 `O que pola Virgen de grado séus dões dér` (CSM 145)
Cantiga 146 `Quen comendar de coraçôn a Santa María o séu` (CSM 146)
Cantiga 147 `A Madre do que a bestia de Balaam falar fez` (CSM 147)
Cantiga 148 `De mui grandes periglos e de mui grandes maes` (CSM 148)
Cantiga 149 `Fól é a desmesura quen dulta` (CMS 149)
Cantiga 150 `A que Déus ama, amar devemos` (CSM 150)
Cantiga 151 `Sempr` a Virgen, de Déus Madre, busca vías` (CSM 151)
Cantiga 152 `Tantas nos móstra a Virgen de mercees` (CSM 152)
Cantiga 154 `Tan grand` amor á a Virgen con Déus, séu Fillo` (CSM 154)
Cantiga 155 `Alí u a pẽedença do pecador vai minguar` (CSM 155)
Cantiga 156 `A Madre do que de térra primeir` óme foi fazer` (CSM 156)
Cantiga 157 `Déus por sa Madre castiga` (CSM 157)
Cantiga 158 `De muitas guisas los presos sólta a mui grorïosa` (CSM 158)
Cantiga 159 `Non sofre Santa María de seeren perdidosos` (CSM 159)
Cantiga 16 `Quen dona fremosa e bõa quisér amar` (CSM 16)
Cantiga 160 `Quen bõa dona querrá loar` (CSM 160)
Cantiga 161 `Poder á Santa María, a Sennor de pïadade` (CSM 161)
Cantiga 162 `A sas figuras muit` onrrar devemos` (CSM 162)
Cantiga 163 `Póde por Santa María o mao perdê-la fala` (CSM 163)
Cantiga 164 `Como deve dos crischãos seer a Virgen onrrada` (CSM 164)
Cantiga 165 (395) `Nïún poder deste mundo de gente nada non val` (CSM 165/395)
Cantiga 166 `Como póden per sas culpas` (CSM 166)
Cantiga 167 `Quen quér que na Virgen fía` (CSM 167)
Cantiga 168 `En todo logar á poder a Virgen` (CSM 168)
Cantiga 169 `A que por nos salvar fezo Déus Madr` e Filla` (CSM 169)
Cantiga 170 `Loar devemos a que sempre faz ben` (CSM 170)
Cantiga 171 `Santa María grandes faz miragres e saborosos` (CSM 171)
Cantiga 172 `A Madre de Jesú-Cristo que céos` (CSM 172)
Cantiga 173 `Tantas en Santa María son mercees e bondades` (CSM 173)
Cantiga 174 `Como aa Virgen pesa de quen érra a cïente` (CSM 174)
Cantiga 175 `Por dereito ten a Virgen` (CSM 175)
Cantiga 176 `Soltar póde muit` aginna os presos e os lïados` (CSM 176)
Cantiga 177 `Non vos é gran maravilla de lum` ao cégo dar` (CSM 177)
Cantiga 178 `A que faz o óme mórto resurgir sen nulla falla` (CSM 178)
Cantiga 179 `Ben sab` a que pód` e val física celestïal` (CSM 179)
Cantiga 18 `Por nos de dulta tirar` (CSM 18)
Cantiga 180 `Vélla e Mininna, Madr` e Donzéla` (CSM 180)
Cantiga 181 `Pero que seja a gente d` outra lei e descreúda` (CSM 181)
Cantiga 182 `Déus, que mui ben barata quen pola Virgen cata` (CSM 182)
Cantiga 183 `Pesar á Santa María de quen por desonrra faz` (CSM 183)
Cantiga 184 `A Madre de Déus tant` á en si gran vertude` (CSM 184)
Cantiga 185 `Poder á Santa María grande d` os séus acorrer` (CSM 185)
Cantiga 186 `Quen na Virgen santa muito fïará` (CSM 186)
Cantiga 187 (394) `Gran fé devía óm` aver en Santa María` (CSM 187/394)
Cantiga 188 `Coraçôn d` óm` ou de mollér que` (CSM 188)
Cantiga 189 `Ben póde Santa María guarir de toda poçôn` (CSM 189)
Cantiga 19 `Gran sandece faz quen se por mal filla` (CSM 19)
Cantiga 190 `Pouco devemos preçar o démo` (CSM 190)
Cantiga 191 `O que de Santa María sa mercee ben gaanna` (CSM 191)
Cantiga 192 (397) `Muitas vegadas o dém` enganados ten os ómes` (CSM 192/397)
Cantiga 193 `Sôbelos fondos do mar e nas alturas da térra` (CSM 193)
Cantiga 194 `Como o nome da Virgen é aos bõos fremoso` (CSM 194)
Cantiga 195 `Quena fésta e o día da mui Grorïosa quisér guardar` (CSM 195)
Cantiga 196 `Sempre punnou muit` a Virgen` (CSM 196)
Cantiga 197 `Como quér que gran poder á o dém` en fazer mal` (CSM 197)
Cantiga 198 `Muitas vezes vólv` o démo as gentes` (CSM 198)
Cantiga 199 `Com` é o mund` avondado de maes e d` ocajões` (CSM 199)
Cantiga 2 Muito devemos, varões
Cantiga 20 Virga de Jésse (CSM 20)
Cantiga 200 `Santa María loei e loo e loarei` (CSM 200)
Cantiga 201 `Muit` é mais a pïadade de Santa María` (CSM 201)
Cantiga 202 `Muito á Santa María, Madre de Déus, gran sabor` (CSM 202)
Cantiga 203 `Quen polo amor de Santa María do séu fezér algún ben` (CSM 203)
Cantiga 204 `Aquel que a Virgen Santa María quisér servir` (CSM 204)
Cantiga 205 `Oraçôn con pïadade oe a Virgen de grado` (CSM 205)
Cantiga 206 `Quen soubér Santa María ben de coraçôn amar` (CSM 206)
Cantiga 207 `Se óme fezér de grado pola Virgen algún ben` (CSM 207)
Cantiga 208 `Aquele que ena Virgen carne por seer veúdo fillou` (CSM 208)
Cantiga 209 `Muito faz grand` érro, e en tórto jaz` (CSM 209)
Cantiga 21 `Santa María pód` enfermos guarir` (CSM 21)
Cantiga 210 (416) `Muito foi nóss` amigo Gabrïél` (CSM 210/416)
Cantiga 211 `Apóstos miragres faz todavía` (CSM 211)
Cantiga 212 `Tod` aquel que pola Virgen quisér do séu ben fazer` (CSM 212)
Cantiga 213 `Quen sérve Santa María, a Sennor mui verdadeira` (CSM 213)
Cantiga 214 `Como a demais da gente quér gãar per falssidade` (CSM 214)
Cantiga 215 `Con gran razôn é que seja de Jeso-Crist` amparada` (CSM 215)
Cantiga 216 `O que en Santa María de coraçôn confïar` (CSM 216)
Cantiga 217 `Non dev` a entrar null` óme na eigreja da Sennor` (CSM 217)
Cantiga 218 `Razôn an de seeren séus miragres contados` (CSM 218)
Cantiga 219 `Non convên aa omagen da Madre do grorïoso Rei` (CSM 219)
Cantiga 22 `Mui gran poder á a Madre de Déus` (CSM 22)
Cantiga 220 `E quena non loará a que todo mal tólle` (CSM 220)
Cantiga 221 `Ben per está aos reis d` amaren Santa María` (CSM 221)
Cantiga 222 `Quen ouvér na Grorïosa fïança con fé comprida` (CSM 222)
Cantiga 223 `Todo-los coitados que quéren saúde` (CSM 223)
Cantiga 224 `A Reínna en que é comprida toda mesura` (CSM 224)
Cantiga 225 `Muito bon miragr` a Virgen faz estranno e fremoso` (CSM 225)
Cantiga 226 `Assí pód` a Virgen so térra guardar o séu` (CSM 226)
Cantiga 227 `Quen os pecadores guía e aduz a salvaçôn` (CSM 227)
Cantiga 228 `Tant` é grand` a sa mercee da Virgen e sa bondade` (CSM 228)
Cantiga 229 `Razôn é grand` e dereito que defenda ben a si` (CSM 229)
Cantiga 23 `Como Déus fez vinno d` agua ant` Arquetecrinno` (CSM 23)
Cantiga 230 `Tod` óme deve dar loor aa Madre do Salvador` (CSM 230)
Cantiga 231 `Vertud` e sabedoría de ben á Santa María` (CSM 231)
Cantiga 232 `En toda-las grandes coitas á força grand` e poder` (CSM 232)
Cantiga 233 `Os que bõa mórte mórren` (CSM 233)
Cantiga 234 `A que faz os pecadores dos pecados repentir` (CSM 234)
Cantiga 235 `Como gradecer ben-feito é cousa que muito val` (CSM 235)
Cantiga 236 `A Santa Madre daquele que a pé sôbelo mar andou` (CSM 236)
Cantiga 237 `Se ben ena Virgen fïar o pecador sabudo` (CSM 237)
Cantiga 238 `O que viltar quér a Virgen de que Déus carne fillou` (CSM 238)
Cantiga 239 `Guardar-se deve tod` óme de jurar gran falssidade` (CSM 239)
Cantiga 24 `Madre de Déus, non pód` errar quen en ti á fïança` (CSM 24)
Cantiga 240 `Os pecadores todos loarán Santa María` (CSM 240)
Cantiga 241 `Parade mentes óra` (CSM 241)
Cantiga 242 `O que no coraçôn d` óme é mui crúu de creer` (CSM 242)
Cantiga 243 `Carreiras e semedeiros busca a Virgen María` (CSM 243)
Cantiga 244 `Gran dereit` é que mal venna` (CSM 244)
Cantiga 245 `O que en coita de mórte mui grand` ou en prijôn for` (CSM 245)
Cantiga 246 `A que as pórtas do céo abriu pera nos salvar` (CSM 246)
Cantiga 247 `Assí como Jeso-Cristo fez veer o cégo-nado` (CSM 247)
Cantiga 248 `Sen muito ben que nos faze a Sennor esperital` (CSM 248)
Cantiga 249 `Aquel que de voontade Santa María servir` (CSM 249)
Cantiga 25 `Pagar ben pód` o que dever` (CSM 25)
Cantiga 250 `Por nós, Virgen Madre, róga Déus, téu Padre` (CSM 250)
Cantiga 251 `Mui gran dereito faz d` o mund` avorrecer` (CSM 251)
Cantiga 252 `Tan gran poder a sa Madre déu eno fondo da térra Déus` (CSM 252)
Cantiga 253 `De grad` á Santa María mercee e pïadade` (CSM 253)
Cantiga 254 `O nome da Virgen santa atán muit` é temoroso` (CSM 254)
Cantiga 255 `Na malandança nóss` amparança` (CSM 255)
Cantiga 256 `Quen na Virgen grorïosa esperança mui grand` á` (CSM 256)
Cantiga 257 `Ben guarda Santa María pola sa vertude sas relicas` (CSM 257)
Cantiga 258 `Aquela que a séu Fillo viu cinque mil avondar ómees` (CSM 258)
Cantiga 259 `Santa María punna d` avĩir os séus` (CSM 259)
Cantiga 26 `Non é gran cousa se sabe` (CSM 26)
Cantiga 260 `Dized`, ai trobadores` (CSM 260)
Cantiga 261 `Quen Jesú-Crist` e sa Madre veer quisér` (CSM 261)
Cantiga 262 `Se non loássemos por al a Sennor mui verdadeira` (CSM 262)
Cantiga 263 `Muit` é ben-aventurado e en bon ponto naceu` (CSM 263)
Cantiga 264 `Pois aos séus que ama defende todavía` (CSM 264)
Cantiga 265 `Sempr` a Virgen santa dá bon gualardôn` (CSM 265)
Cantiga 266 `De muitas guisas miragres a Virgen esperital faz` (CSM 266)
Cantiga 267 (373) `A de que Déus pres carn` e foi dela nado` (CSM 267/373)
Cantiga 268 `Gran confïança na Madre de Déus sempr` aver devemos` (CSM 268)
Cantiga 269 `A que poder á dos mórtos de os fazer resorgir` (CSM 269)
Cantiga 27 Non devemos por maravilla tẽer (CSM 27)
Cantiga 270 `Todos con alegría cantand` e en bon son` (CSM 270)
Cantiga 271 `Ben póde seguramente demandá-lo que quisér` (CSM 271)
Cantiga 272 `Maravillosos miragres Santa María mostrar vai` (CSM 272)
Cantiga 273 `A Madre de Déus que éste do mundo lum` e espello` (CSM 273)
Cantiga 274 `Poi-lo pecador punnar en servir Santa María` (CSM 274)
Cantiga 275 `A que nos guarda do gran fógu` infernal` (CSM 275)
Cantiga 276 `Quena Virgen por sennor tevér` (CSM 276)
Cantiga 277 `Maravillo-m` éu com` ousa a Virgen rogar per ren` (CSM 277)
Cantiga 278 `Como sofre mui gran coita o óm` en cégo seer` (CSM 278
Cantiga 279 `Santa María, valed`, ai Sennor` (CSM 279)
Cantiga 28 `Todo logar mui ben póde` (CSM 28)
Cantiga 280 `Santa María bẽeita seja` (CSM 280)
Cantiga 281 `U alguên a Jesú Cristo por séus pecados negar` (CSM 281)
Cantiga 282 `Par Déus, muit` á gran vertude na paravla comũal` (CSM 282)
Cantiga 283 `Quen vai contra Santa María con sobervia` (CSM 283)
Cantiga 284 `Quen ben fïar na Virgen de todo coraçôn` (CSM 284)
Cantiga 285 `Do dém` a perfía nona tóll` outra cousa` (CSM 285)
Cantiga 286 `Tanto quér Santa María os que ama defender` (CSM 286)
Cantiga 287 `O que en Santa María todo séu coraçôn ten` (CSM 287)
Cantiga 288 `A Madre de Jesú-Cristo, vedes a quen aparece` (CSM 288)
Cantiga 289 (396) `Pero que os outros santos a vezes prenden vingança` (CSM 289)
Cantiga 29 `Nas mentes sempre tẽer` (CSM 29)
Cantiga 290 `Maldito seja quen non loará` (CSM 290)
Cantiga 291 `Cantand` e en muitas guisas dev` óm` a Virgen loar` (CSM 291)
Cantiga 292 `Muito demóstra a Virgen, a Sennor esperital, sa lealdade` (CSM 292)
Cantiga 293 `Par Déus, muit` é gran dereito de prender grand` ocajôn` (CSM 293)
Cantiga 294 `Non é mui gran maravilla seeren obedïentes os ángeos` (CSM 294)
Cantiga 295 `Que por al non devess` óm` a Santa María servir` (CSM 295)
Cantiga 296 `Quen aa Virgen santa mui ben servir quisér` (CSM 296)
Cantiga 297 `Com` é mui bõ` a creença do que non vee óm` e cree` (CSM 297)
Cantiga 298 `Graça e vertude mui grand` e amor` (CSM 298)
Cantiga 299 `De muitas maneiras Santa María mercees faz` (CSM 299)
Cantiga 3 `Mais nos faz Santa María a séu Fillo perdõar` (CSM 3)
Cantiga 30 `Muito valvéra mais, se Déus m` ampar` (CSM 30)
Cantiga 300 `Muito devería óme sempr` a loar` (CSM 300)
Cantiga 301 `Macar faz Santa María miragres dũa natura` (CSM 301)
Cantiga 302 `A Madre de Jesú-Cristo, que é Sennor de nobrezas` (CSM 302)
Cantiga 303 `Por fól tenno quen na Virgen non á mui grand` asperança` (CSM 303)
Cantiga 304 `Aquela en que Déus carne prendeu` (CSM 304)
Cantiga 305 `Sempre devemos na Virgen a tẽer os corações` (CSM 305)
Cantiga 306 `Por gran maravilla tenno de null` óme s` atrever` (CSM 306)
Cantiga 307 `Toller pód` a Madre de Nóstro Sennor toda tempestade` (CSM 307)
Cantiga 308 `De todo mal pód` a Virgen a quena ama sãar` (CSM 308)
Cantiga 309 `Non deven por maravilla tẽer` (CSM 309)
Cantiga 31 `Tanto, se Déus me perdôn, son da Virgen connoçudas` (CSM 31)
Cantiga 310 `Muito per dev` a Reínna dos céos seer loada de nós` (CSM 310)
Cantiga 311 `O que diz que servir óme aa Virgen ren non é` (CSM 311)
Cantiga 312 `Non convên que seja feita niũa desapostura` (CSM 312)
Cantiga 313 `Alí u todo-los santos non an poder de põer consello` (CSM 313)
Cantiga 314 `Quen soubér Santa María loar, será de bon sen` (CSM 314)
Cantiga 315 `Tant` aos pecadores a Virgen val de grado` (CSM 315)
Cantiga 316 `Par Déus, non é mui sen guisa de s` ende mui mal achar` (CSM 316)
Cantiga 317 `Mal s` á end` achar quen quisér desonrrar Santa María` (CSM 317)
Cantiga 318 `Quen a Déus e a sa Madre escarnno fazer quisér` (CSM 318)
Cantiga 319 L`Quen quér mui ben pód` a Virgen grorïosa de door guarir` (CSM 319)
Cantiga 32 `Quen loar podía, com` ela querría` (CSM 32)
Cantiga 320 `Santa María léva o ben que perdeu Éva` (CSM 320)
Cantiga 321 `O que mui tarde ou nunca se póde por meezinna sãar` (CSM 321)
Cantiga 322 `A Virgen, que de Déus Madre éste, Filla e crïada` (CSM 322)
Cantiga 323 `Ontre toda-las vertudes que aa Virgen son dadas` (CSM 323)
Cantiga 324 `A Sennor que mui ben soube per sa lingua responder` (CSM 324)
Cantiga 325 `Con dereit` a Virgen santa á nome Strela do Día` (CSM 325)
Cantiga 326 `A Santa María muito ll` é gréu` (CSM 326)
Cantiga 327 `Porque ben Santa María sabe os séus dões dar` (CSM 327)
Cantiga 328 `Sabor á Santa María, de que Déus por nós foi nado` (CSM 328)
Cantiga 329 `Muito per é gran dereito de castigado seer` (CSM 329)
Cantiga 33 `Gran poder a de mandar o mar e todo-los ventos` (CSM 33)
Cantiga 330 `Qual é a santivigada ant` e depois que foi nada?` (CSM 330)
Cantiga 331 `Ena que Déus pos vertude grand` e sempr` en ela crece` (CSM 331)
Cantiga 332 `Atán gran poder o fógo non á per ren de queimar` (CSM 332)
Cantiga 333 `Connosçudamente móstra miragres Santa María` (CSM 333)
Cantiga 334 `De resorgir óme mórto déu Nóstro Sennor poder a sa Madre` (CSM 334)
Cantiga 335 `Com` en si naturalmente a Virgen á pïadade` (CSM 335)
Cantiga 336 `Ben como punna o démo en fazer-nos que erremos` (CSM 336)
Cantiga 337 `Tan gran poder á a Virgen aos da térra guardar de mal` (CSM 337)
Cantiga 338 `Muitos que pelos pecados que fazen pérden o lume` (CSM 338)
Cantiga 339 `En quantas guisas os séus acorrer sab` a Virgen` (CSM 339)
Cantiga 340 `Virgen Madre grorïosa` (CSM 340)
Cantiga 341 `Com` á gran pesar a Virgen dos que gran pecado fazen` (CSM 341)
Cantiga 342 `Con razôn nas creaturas figura póde mostrar Déus` (CSM 342)
Cantiga 343 `A Madre do que o démo fez no mudo que falasse` (CSM 343)
Cantiga 344 `Os que a Santa María saben fazer reverença` (CSM 344)
Cantiga 345 `Sempr` a Virgen grorïosa faz aos séus entender` (CSM 345)
Cantiga 346 `Com` a grand` enfermidade en sãar muito demóra` (CSM 346)
Cantiga 347 `A Madre de Jesú-Cristo, o verdadeiro Messías` (CSM 347)
Cantiga 348 `Ben parte Santa María sas graças e séus tesouros` (CSM 348)
Cantiga 349 `Muito praz aa Virgen santa que Déus fillou por parenta` (CSM 349)
Cantiga 35 `O que a Santa María dér algo ou prometer` (CSM 35)
Cantiga 350 `Santa María, Sennor, val-nos u nos mestér for` (CSM 350)
Cantiga 351 `A que Déus avondou tanto que quiso dela nacer` (CSM 351)
Cantiga 352 `Fremosos miragres móstra a Madre da fremosura` (CSM 352)
Cantiga 353 `Quen a omagen da Virgen e de séu Fillo onrrar` (CSM 353)
Cantiga 354 `Eno pouco e no muito, en todo lles faz mercee` (CSM 354)
Cantiga 355 `O que a Santa María serviço fezér de grado` (CSM 355)
Cantiga 356 `Non é mui gran maravilla se sabe fazer lavor` (CSM 356)
Cantiga 357 `Como tórç` o dém` os nembros do óme per séus pecados` (CSM 357)
Cantiga 358 `A que às cousas coitadas d` ajudar muit` é tẽuda` (CSM 358)
Cantiga 359 `As mãos da Santa Virgen que tangeron acarôn Jesú-Cristo` (CSM 359)
Cantiga 360 `Loar devemos a Virgen` (CSM 360)
Cantiga 361 `Null` óme per ren non deve a dultar` (CSM 361)
Cantiga 362 `Ben póde Santa María séu lum` ao cégo dar` (CSM 362)
Cantiga 363 `En bon ponto vimos esta Sennor que loamos` (CSM 363)
Cantiga 364 `Quen por serviço da Virgen mete séu córp` en ventura` (CSM 364)
Cantiga 365 `Ben tira Santa María pela sa gran pïedade` (CSM 365)
Cantiga 366 `A que en nóssos cantares nós chamamos Fror das frores` (CSM 366)
Cantiga 367 `Grandes miragres faz Santa María e fremosos` (CSM 367)
Cantiga 368 `Como nos dá carreiras a Virgen que façamos ben` (CSM 368)
Cantiga 369 `Como Jesú-Cristo fezo a San Pedro que pescasse` (CSM 369)
Cantiga 37 `Miragres fremosos` (CSM 37)
Cantiga 370 `Loemos muit` a Virgen Santa María` (CSM 370)
Cantiga 371 `Tantos vai Santa María eno séu Pórto fazer de miragres` (CSM 371)
Cantiga 372 `Muit` éste maior cousa en querer-se mostrar` (CSM 372)
Cantiga 373 `A de que Déus pres carn` e foi dela nado` (CSM 373)
Cantiga 374 `Muito quér Santa María, a Sennor de ben comprida` (CSM 374)
Cantiga 375 `En todo nos faz mercee a Sennor que todo vee` (CSM 375)
Cantiga 376 `A Virgen, cuja mercee é pelo mundo sabuda` (CSM 376)
Cantiga 377 `Sempr` a Virgen grorïosa ao que s` en ela fía` (CSM 377)
Cantiga 378 `Muito nos faz gran mercee Déus Padre, Nóstro Sennor` (CSM 378)
Cantiga 379 `A que defende do démo as almas dos pecadores` (CSM 379)
Cantiga 38 `Pois que Déus quis da Virgen fillo` (CSM 38)
Cantiga 380 `Sen calar nen tardar` (CSM 380)
Cantiga 381 `Com` a vóz de Jesú-Cristo faz aos mórtos viver` (CSM 381)
Cantiga 382 `Verdad` éste a parávoa que disse Rei Salamôn` (CSM 382)
Cantiga 383 `O fondo do mar tan chão faz come a térra dura` (CSM 383)
Cantiga 384 `A que por mui gran fremosura éste chamada Fror das frores` (CSM 384)
Cantiga 385 `De toda enfermidade maa e de gran ferida` (CSM 385)
Cantiga 386 `A que avondou do vinno aa dona de Bretanna` (CSM 386)
Cantiga 387 `Muito praz aa Virgen santa que Déus fillou por parenta` (CSM 387)
Cantiga 388 `Que por al non devess` óm` a Santa María servir` (CSM 388)
Cantiga 389 `A que pera paraíso irmos nos móstra caminnos` (CSM 389)
Cantiga 39 `Tórto sería grand` e desmesura` (CSM 39)
Cantiga 390 `Sempre faz o mellor a Madre do Sennor Salvador` (CSM 390)
Cantiga 391 `Como pód` a Grorïosa os mórtos fazer viver` (CSM 391)
Cantiga 392 `Macar é Santa María Sennor de mui gran mesura` (CSM 392)
Cantiga 393 `Macar é door a ravia maravillosa e fórte` (CSM 393)
Cantiga 394 `Gran fé devía óm` aver en Santa María` (CSM 394)
Cantiga 395 `Nïún poder deste mundo de gente nada non val` (CSM 395)
Cantiga 396 `Pero que os outros santos a vezes prenden vingança` (CSM 396)
Cantiga 397 `Muitas vegadas o dém` enganados ten os ómes` (CSM 397)
Cantiga 398 `A madre do Pastor bõo que connosceu séu gãado` (CSM 398)
Cantiga 399 `Quen usar na de Déus Madre falar e amiga` (CSM 399)
Cantiga 40 `Déus te salve, grorïosa Reínna María` (CSM 40)
Cantiga 400 `Pero cantigas de loor fiz de muitas maneiras` (CSM 400)
Cantiga 401 `Macar poucos cantares acabei e con son` (CSM 401)
Cantiga 402 `Santa María, nembre-vos de mi` (CSM 402)
Cantiga 403 `Aver non podería lágrimas que chorasse` (CSM 403)
Cantiga 404 `Non é sen guisa d` enfermos sãar` (CSM 404)
Cantiga 405 `De muitas guisas mostrar xe nos quér Santa María` (CSM 405)
Cantiga 406 `Ben vennas, Maio` (CSM 406)
Cantiga 407 `Como o démo cofonder, nos quér acorrer Santa María` (CSM 407)
Cantiga 408 `De spirital cilurgía ben óbra Santa María` (CSM 408)
Cantiga 409 `Cantando e con dança seja por nós loada` (CSM 409)
Cantiga 41 `A Virgen, Madre de Nóstro Sennor` (CSM 41)
Cantiga 410 `Quen Santa María servir, non póde no séu ben falir` (CSM 410)
Cantiga 411 `Bẽeito foi o día e benaventurada a óra` (CSM 411)
Cantiga 412 `Virgen Madre grorïosa` (CSM 412)
Cantiga 413 `Tod` aqueste mund` a loar devería` (CSM 413)
Cantiga 414 `Como Déus é comprida Trĩidade` (CSM 414)
Cantiga 415 `Tan bẽeita foi a saüdaçôn` (CSM 415)
Cantiga 416 `Muito foi nóss` amigo Gabrïél` (CSM 416)
Cantiga 417 `Nóbre don e mui preçado foi Santa María dar a Déus` (CSM 417)
Cantiga 418 `Os séte dões que dá Déus` (CSM 418)
Cantiga 419 `Des quando Déus sa Madre aos céos levou` (CSM 419)
Cantiga 42 `A Virgen mui grorïosa` (CSM 42)
Cantiga 420 `Bẽeita és, María` (CSM 420)
Cantiga 421 `Nembre-se-te, Madre de Déus, María` (CSM 421)
Cantiga 422 `Madre de Déus, óra por nós téu Fill` essa óra` (CSM 422)
Cantiga 423 `Como podemos a Déus gradecer` (CSM 423)
Cantiga 424 `Pois que dos Reis Nóstro Sennor quis de séu linage decer` (CSM 424)
Cantiga 425 `Alegría, alegría façamos ja todavía` (CSM 425)
Cantiga 426 `Subiu ao céo o Fillo de Déus` (CSM 426)
Cantiga 427 `Todo-los bẽes que nos Déus quis fazer polo Fillo séu` (CSM 427)
Cantiga 43 `Porque é Santa María leal e mui verdadeira` (CSM 43)
Cantiga 44 `Quen fïar na Madre do Salvador` (CSM 44)
Cantiga 45 `A Virgen Santa María tant` é de gran pïedade` (CSM 45)
Cantiga 47 `Virgen Santa María` (CSM 47)
Cantiga 48 `Tanto son da Grorïosa séus feitos mui pïadosos` (CSM 48)
Cantiga 49 `Ben com` aos que van per mar a estrela guía` (CSM 49)
Cantiga 50 `Non deve null` óme desto per ren dultar` (CSM 50)
Cantiga 51 `A Madre de Déus devemos tẽer mui cara` (CSM 51)
Cantiga 52 `Mui gran dereit` é d` as bestias obedecer` (CSM 52)
Cantiga 53 `Como pód` a Grorïosa mui ben enfermos sãar` (CSM 53)
Cantiga 54 `Toda saúde da Santa Reínna ven` (CSM 54)
Cantiga 55 `Atant` é Santa María de toda bondade bõa` (CSM 55)
Cantiga 56 Gran dereit` é de seer (CSM 56)
Cantiga 57 Mui grandes noit` e día (CSM 57)
Cantiga 58 `De muitas guisas nos guarda de mal Santa María` (CSM 58)
Cantiga 59 `Quena Virgen ben servir nunca poderá falir` (CSM 59)
Cantiga 6 `A que do bon rei Daví de séu linnage decende` (CSM 6)
Cantiga 60 Entre Av` e Éva (CSM 60)
Cantiga 61 Fól é o que cuida que non podería (CSM 61)
Cantiga 62 Santa María sempr` os séus ajuda (CSM 62)
Cantiga 63 `Quen ben sérv` a Madre do que quis morrer` (CSM 63)
Cantiga 64 `Quen mui ben quisér o que ama guardar` (CSM 64)
Cantiga 66 `Quantos en Santa María esperança an` (CSM 66)
Cantiga 68 A Grorïosa grandes faz (CSM 68)
Cantiga 69 `Santa María os enfermos sãa` (CSM 69)
Cantiga 7 `Santa María amar` (CSM 7)
Cantiga 70 `Eno nome de María cinque letras, no-mais, i á` (CSM 70)
Cantiga 71 Se muito non amamos (CSM 71)
Cantiga 72 `Quen diz mal da Reinna Espirital` (CSM 72)
Cantiga 73 `Ben pód` as cousas feas fremosas tornar` (CSM 73)
Cantiga 74 Quen Santa María quisér defender (CSM 74)
Cantiga 75 `Omildade con pobreza quér a Virgen corõada` (CSM 75)
Cantiga 76 `Quenas sas figuras da Virgen partir quer` (CSM 76)
Cantiga 77 Da que Déus mamou o leite do séu peito (CSM 77)
Cantiga 78 `Non póde prender nunca mórte vergonnosa` (CSM 78)
Cantiga 79 Ai, Santa María, quen se per vós guía (CSM 79)
Cantiga 8 `A Virgen Santa María todos a loar devemos` (CSM 8)
Cantiga 80 `De graea cheea e d` amor de Deus` (CSM 80)
Cantiga 81 `Par Déus, tal sennor muito val` (CSM 81)
Cantiga 82 `A Santa Maria mui bon servir faz` (CSM 82)
Cantiga 83 `Aos séus acomendados a Virgen tóst` á livrados` (CSM 83)
Cantiga 84 `O que en Santa María crevér ben de coraçôn` (CSM 84)
Cantiga 85 `Pera toller gran perfea ben dos coracoes` (CSM 85)
Cantiga 86 `Acorrer-nos pode e de mal guardar` (CSM 86)
Cantiga 87 `Muito punna d` os séus onrrar` (CSM 87)
Cantiga 88 `Quen servir a Madre do gran Rei, ben sei` (CSM 88)
Cantiga 9 `Por que nós ajamos` (CSM 9)
Cantiga 90 `Sóla fústi, senlleira` (CSM 90)
Cantiga 91 A Virgen nos dá saúd` e tólle mal (CSM 91)
Cantiga 92 Santa María poder á (CSM 92)
Cantiga 93 `Nulla enfermidade non é de sãar` (CSM 93)
Cantiga 94 `De vergonna nos guardar punna todavía` (CSM 94)
Cantiga 95 `Quen aos servos da Virgen de mal se traballa` (CSM 95)
Cantiga 96 `Atal Sennor é bõa que faz salvá-lo pecador: (CSM 96)
Cantiga 97 `A Virgen sempr` acorrer, acorrer vai o coitado` (CSM 97)
Cantiga 98 `Non dev` a Santa María mercee pedir` (CSM 98)
Cantiga 99 `Muito se deven teeer por gentes de mal recado` (CSM 99)
Kantiga 4 `A Madre do que livrou dos leoes Danie 33;l` (CSM 4)
 
     

Email for all questions: classicmusicarchive@gmail.com