Grigory Beklemishev

Grigory Beklemishev (1881–1935)