Notable Performers E. Svetlanov W. Sawallisch G. Sokolov V. Sofronitsky A. Schiff J. Savall F. Shalyapin B. Shtokolov

M. Suzuki H. Szeryng H. Shelley A. Segovia I. Stern S. Samosud G. Solti A. Sultanov