Vladlen Pavlovich Chistyakov

Vladlen Pavlovich Chistyakov (1929–2011)