Jacob Herman Klein

Jacob Herman Klein (1688–1748)