Yoritsune Matsudaira

Yoritsune Matsudaira (1907–2001)