Yoriaki Matsudaira

Yoriaki Matsudaira (Born 1931)