Nikolay Sidelnikov

Nikolay Sidelnikov (1930–1992)