Dikran Tchouhadjian

Dikran Tchouhadjian (1837–1898)