Charles-Louis Ambroise Thomas

Charles-Louis Ambroise Thomas (1811–1896)