Galina Ustvolskaya

Galina Ustvolskaya (1919–2006)