Vyatcheslav (Slava) Kagan-Paley
VYATCHESLAV (SLAVA) KAGAN-PALEY (COUNTERTENOR)