Frank Peter Zimmermann
Frank Peter Zimmermann (violin)

Violin Sonata No.1 (1897), M 12 (Ravel)
Recorded: July 1990, Switzerland.
Added by: Osobnyak , 30.09.2018 19:20