Wilhelm Kempff
Wilhelm Kempff (piano)

Goldberg-Variations (1741-1742), BWV  988 (Bach)
July 19, 1969, Hannover.
Added by: gogolev , 02.02.2010 23:29