Dieter Zechlin

Dieter Zechlin (piano)
Sort: ( listenings count | alphabetical )

Beethoven, Ludwig van - Piano Concerto No.2 in B-dur (1795), op. 19
Beethoven, Ludwig van - Piano Concerto No.5 in Es-dur (`Emperor`, 1809), op. 73
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 1 in f-moll (1794/95), op. 2, 1
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 2 in A-dur (1794/95), op. 2, 2
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 3 in C-dur (1794/95), op. 2, 3
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 4 in Es-dur (1796-97), op. 7
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 5 in c-moll (1796/98), op. 10 1
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 6 in F-dur, op. 10 2
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 7 in D-dur, op. 10 3
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 8 in c-moll `Pathétique` (1798-99), op. 13
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 9 in E-dur (1798-99), op. 14/1
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 10 in G-dur, op. 14/2
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 11 in B-dur, op. 22
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 12 in As-dur, op. 26
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 13 in Es-dur, op. 27 1
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 14 in cis-moll `Moonlight` (1801), op. 27 2
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 15 in D-dur (1801), op. 28
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 16 in G-dur (1801-02), op. 31 1
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 17 in d-moll (1801-02), op. 31 2
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 18 in Es-dur (1801-02), op. 31 3
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 19 in g-moll (1795-98), op. 49 1
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 20 in G-dur (1795-98), op. 49 2
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 21 in C-dur `Waldstein-Sonate` (1803-04), op. 53
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 22 in F-dur (1804), op. 54
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 23 in f-moll `Appassionata` (1804-05), op. 57
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 24 in Fis-dur, op. 78
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 25 in G-dur (1809), op. 79
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 26 in Es-dur `Les Adieux` (1809-10), op. 81a
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 27 in e-moll (1814), op. 90
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 28 in A-dur, op.101
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 29 in B-dur `Hammerklavier`, op.106
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 30 in E-dur (1820), op.109
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 31 in As-dur (1821), op.110
Beethoven, Ludwig van - Piano Sonata 32 in c-moll (1821-22), op.111
Cilenšek, Johann - Konzert für Klavier und Orchester (1950)
Meyer, Ernst Hermann - `Aus dem Tagebuch eines kleinen Mädchens` (1946)
Schubert, Franz - 4 Impromptus for Piano, Op.142, D 935
Schubert, Franz - 6 Moments musicaux, Op.94, D 780
Schubert, Franz - Piano Sonata No. 2 in C-dur, D 279/346
Schubert, Franz - Piano Sonata No. 4 in a-moll, D 537
Schubert, Franz - Piano Sonata No. 5 in As-dur, D 557
Schubert, Franz - Piano Sonata No. 6 in e-moll, D 566/506
Schubert, Franz - Piano Sonata No. 7 in Es-dur, D 568
Schubert, Franz - Piano Sonata No.11 in f-moll, D 625
Schubert, Franz - Piano Sonata No.13 in A-dur (Op.120), D 664
Schubert, Franz - Piano Sonata No.14 in a-moll, op.143, D 784
Schubert, Franz - Piano Sonata No.15 `Reliquie` in C-dur, D 840
Schubert, Franz - Piano Sonata No.16 in a-moll, Op.42, D 845
Schubert, Franz - Piano Sonata No.17 in D-dur, D 850
Schubert, Franz - Piano Sonata No.20 in A-dur, D 959
Schubert, Franz - Piano Sonata 9 in H-dur, op.147, D 575
Schumann, Robert - `Arabeske` (1839), Op. 18
Schumann, Robert - `Butterflies` (Papillons), 12 pieces for piano (1829-31), Op. 2
 
     

classicmusicarchive@gmail.com