Shin-Ichi Fukuda
Shin-Ichi Fukuda (guitar)

Around the Round Graund: I. Ostinato - II. Canticle,  (Yoshimatsu)
Recorded at Salamanca Hall, Gifu (Japan), 1997.
Added by: Gabisou , 02.04.2014 05:50