Leonie Rysanek
Leonie Rysanek (soprano)Opera `Die Meistersinger von Nürnberg` orchestral fragments


Opera `Die Meistersinger von Nürnberg` (vocal fragments),  (Wagner)
Added by: kozakol2008 , 29.07.2014 09:58