Helene Mitrodorova
HELENE MITRODOROVA (CLAVICHORD GUSLI)