Rosa Ponselle
Rosa Ponselle
Arias,  (Spontini)
Added by: alebaranov , 24.03.2016 19:13           

Arias,  (Spontini)
Added by: alebaranov , 24.03.2016 19:17