Mirella Giardelli
MIRELLA GIARDELLI (HARPSICHORD, ORGAN)