Yuan Sheng

Yuan Sheng (piano)
Sort: alphabetical | listenings count

Bach, Johann Sebastian - 4 Duets - `Klavier-Übung` III, BWV 802-805
Bach, Johann Sebastian - Aria variata alla maneria italiana, BWV 989
Bach, Johann Sebastian - French Suite 1 in d-moll, BWV 812
Bach, Johann Sebastian - French Suite 2 in -moll, BWV 813
Bach, Johann Sebastian - French Suite 3 in h-moll, BWV 814
Bach, Johann Sebastian - French Suite 4 in Es-dur, BWV 815
Bach, Johann Sebastian - French Suite 5 in G-dur, BWV 816
Bach, Johann Sebastian - French Suite 6 in E-dur, BWV 817
Bach, Johann Sebastian - Goldberg-Variations (1741-1742), BWV 988
Bach, Johann Sebastian - Italian Concerto in F-dur (1735), BWV 971
Bach, Johann Sebastian - Partita for keyboard in h-moll (French Overture), BWV 831
Bach, Johann Sebastian - Partita for keyboard No.1 in B-dur, BWV 825
Bach, Johann Sebastian - Partita for keyboard No.2 in c-moll (1726), BWV 826
Bach, Johann Sebastian - Partita for keyboard No.3 in a-moll, BWV 827
Bach, Johann Sebastian - Partita for keyboard No.4 in D-dur, BWV 828
Bach, Johann Sebastian - Partita for keyboard No.5 in G-dur, BWV 829
Bach, Johann Sebastian - Partita for keyboard No.6 in e-moll, BWV 830
Bach, Johann Sebastian - Suite for keyboard in a-moll (early version), BWV 818
Bach, Johann Sebastian - Suite for keyboard in Es-dur (early version), BWV 819
Chopin, Frederic - 2 Nocturnes (1835), Op. 27
Chopin, Frederic - 2 Nocturnes (1836-37), Op. 32
Chopin, Frederic - 2 Nocturnes (1837-39), Op. 37
Chopin, Frederic - 2 Nocturnes (1841), Op. 48
Chopin, Frederic - 2 Nocturnes (1842-44), Op. 55
Chopin, Frederic - 2 Nocturnes (1845-46), Op. 62
Chopin, Frederic - 24 Preludes (1838-39), Op. 28
Chopin, Frederic - 3 Nocturnes (1830-31), Op. 9
Chopin, Frederic - 3 Nocturnes (1830-31/1833), Op. 15
Chopin, Frederic - Ballade No. 1 in g-moll (1831-35), Op. 23
Chopin, Frederic - Ballade No. 2 in F-dur (1836-1839), Op. 38
Chopin, Frederic - Ballade No. 3 in As-dur (1841), Op. 47
Chopin, Frederic - Ballade No. 4 in f-moll (1842), Op. 52
Chopin, Frederic - Fantasie-Impromptu in cis-moll (1834-35), Op. 66
Chopin, Frederic - Impromptu 1 in As-dur (1837), Op. 29
Chopin, Frederic - Impromptu 2 in Fis-dur (1838-39), Op. 36
Chopin, Frederic - Impromptu 3 in Ges-dur (1842), Op. 51
Chopin, Frederic - Nocturne No.20 in cis-moll (1830), B. 49
Chopin, Frederic - Nocturne 19 in e-moll (1827), Op. 72/1
Tchaikovsky, Pyotr - 12 Pieces medium difficulty for Piano (1878), Op. 40
Tchaikovsky, Pyotr - 2 pieces for piano (1872), Op. 10
Tchaikovsky, Pyotr - Aveu passione for Piano in e-moll (1891), TH 148
Tchaikovsky, Pyotr - Dumka (1886), Op. 59
Tchaikovsky, Pyotr - Romance for Piano in f-moll (1868), Op. 5
Tchaikovsky, Pyotr - `Children`s Album`, 24 Pieces for Piano (1878), Op. 39
Tchaikovsky, Pyotr - `The Seasons` 12 characteristic pieces for piano (1875-76), Op. 37b
 
     

classicmusicarchive@gmail.com