Robert Hill
Robert Hill (harpsichord)

Fantasie sur un Rondeau c-moll, BWV  918 (Bach)
BWV 918. Robert Hill - Lautenklavier. Label: Hänssler-Verlag. Date recorded: June 1999, Kath. Pfarrkirche Oberried/Breisgau.
Added by: art15 , 12.11.2013 12:48