Kadzuchito Yamashita
KADZUCHITO YAMASHITA (GUITAR)