Anna Vinnitskaya

Anna Vinnitskaya (piano)1. [no tempo]
2. Adagio
3. Fuga


Concerto for 2 Keyboards C-dur, BWV 1061 (Bach)
Evgeni Koroliov, piano 1 / Anna Vinnitskaya, piano 2 / Kammerakademie Potsdam / April 2018.
Added by: serbar , 22.05.2019 13:34