Shlomo Mintz
Shlomo Mintz (violin)From Violin Sonata No. 1


(Weber) Larghetto (1913),  (Kreisler)
Added by: eadg , 16.02.2011 19:03