Opera `Slippers` (2-nd edition of the opera `Kuznets Vacula`, 1885), Op. 14 (Tchaikovsky)

Pyotr Tchaikovsky (1840–1893)


Opera `Slippers` (2-nd edition of the opera `Kuznets Vacula`, 1885), Op. 14

    Download Sheet Music

Show records by: listenings count | performer's rating | alphabetical
Konstantin Lisovsky - Vakula, Lyudmila Simonova - Solokha, Oleg Klenov - Bes iz pekla, Alexey Krivchenya - Chub, Nina Fomina - Oksana, Gennady Troitsky - Pan Golova. Recorded in 1974.
      (7)

Symphony orchestra and choir of the Kharkov National Academic Opera and Ballet Theater named after. N.V. Lysenko. The main choirmaster is Alexey Chernikin. Vakula - Sergey Maksutov, Oksana - Alla Mishakova, Solokha - Liliya Kutishcheva, Bes - Vladimir Kazlov, Chub - Mikhail Oleynik, Head - Sergey Krizhnenko, School Teacher - Sergey Ledenev, His Serene Highness - Evgeny Lisitsky. Conductor-producer - Vitaly Kutsenko.
      (6)

G.Nalepp (Vakula), E.Antonova (Solokha), Alexey Ivanov (Bes), M.Mikhailov (Chub), E.Kruglikova (Oksana), S.Krasovsky (Head), F.Godovkin (Panas), A. Peregudov (teacher), Andrey Ivanov (Svetleyshiy), O.Insarova (Catherine II), I.Ionov (master of ceremonies), V.Shevtsov (duty officer), I.Silaev (old Zaporozhets), Mikhail Skazin (voice of the forest). / Recorded in 1948.
      (7)

Recording from the performance on November 20, 2009 at the Royal Opera House, London (audio version of the video recording available in the Archive - mp3 vbr 0 quality). Solokha - Larisa Dyadkova, Bes - Maxim Mikhailov, Chub - Vladimir Matorin, Panas - John Upperton, Oksana - Olga Guryakova, Vakula - Vsevolod Grivnov, Pan Golova - Alexander Vasilyev, teacher - Vyacheslav Voinarovsky, Serene Serhiy - Sergey Leiferkus. Orchestra and Chorus of the Royal Opera House. Conductor Alexander Polyanichko.
      (2)

Vakula - Valery Popov, Solokha - Lyudmila Semchuk, Bes iz pekla - Albert Shagidulin, Chub - Vladimir Ognovenko, Oksana - Ekaterina Morozova. // Choir and orchestra Teatro Lirico di Cagliari, conductor G. Rozhdestvensky // Recorded in 2000.
      (5)
 
 

 
 
     

classicmusicarchive@gmail.com

Terms of Use | COPYRIGHT | Refund Policy | Privacy Policy