Rudolf Barshai
RUDOLF BARSHAI (VIOLA)
Rudolf Barshai (conductor)