String Quartet `Sofia` of the Bulgarian National Radio


1. Moderato
2. Allegro molto capriccioso
3. Lento


String Quartet `Sofia` of the Bulgarian National Radio (Vassil Valchev, Nikola Kovatchev, Krassimir Dechev, Plamen Velev), OK Studio 2014
Added by: ahol , 22.02.2015 21:48