Hiroshi Wakasugi
Hiroshi Wakasugi (conductor)

November Steps,  (Takemitsu)
July 1991- Kinshi Tsuruta (Biwa), Katsuya Yokoyama (Shakuhachi)
Added by: Avia , 07.01.2020 19:51