Rosa Ponselle
Rosa Ponselle
Opera `Sadko` (arias),  (Rimsky-Korsakov)
Added by: alebaranov , 26.03.2016 14:35