Roberto Prosseda
Roberto Prosseda (piano)

(Verdi) Paraphrase on Verdi`s opera `Rigoletto`, S.434 (Liszt)
Frosinone, 10.01.2013.
Added by: ulyanka , 07.02.2015 09:53