Home Nikolay Rimsky-Korsakov Opera `The Tale of Tsar Saltan`

Opera `The Tale of Tsar Saltan`,  (Rimsky-Korsakov)

Show records by: listenings count | performer's rating | alphabet
Zar Saltan - Lavrenty Yaroshenko
Militrissa - Ekaterina Fedorova
Tkachikha - Lyudmila Grudina
Povarikha - Surina
Babarikha - Olga Mshanskaya
Prince Guidon - Sergey Matveev
Swan Princess - Valeria Lyubavina

Kirov Opera Chorus & Orchestra,
conducted by Sergey Yeltsin
Leningrad 1956
Added by: hamerkop , 05.04.2013 01:19           

Ivan Petrov - Saltan, Vladimir Ivanovski - Gvidon, elena Smolenskaya - Militrissa, Galina Oleinitchenko - Princesse-Cygne, Elena Verbitskaia - Babarikha, Marc Recherin - Le Bouffon. 1955.
Added by: pryostyo , 08.03.2010 17:50