Nancy Argenta

Nancy Argenta (soprano)

Oratorio `Israel in Egypt`, HWV  54 (Handel)
Nancy Argenta - I soprano, Emily Van Evera - II soprano, Timothy Wilson - countertenor, Anthony Rolfe Johnson - tenor, David Thomas - I bass, Jeremy White - II bass. - TAVERNER CHOIR & PLAYERS. Recorded: September 1989, London.
Added by: abyrvalg , 13.10.2013 16:03